KVITESEID.

 

Efterat Eden til Fædrenelandet var, med Fædrelands Sind, aflagt, og den anordnede Gudstjeneste slutted, valgte Hvidesøe-Præstegjelds voxne Mandkjøn S: T: Hr. Justitsraad og Ridder Cloumann og af Bonde­standen Hølje Zachariasen Gjervold – hvilke vi herved, paa Me­nighedens Vegne, befuldmægtige til, at indfinde sig, ved det af Amtet til 23de Marti næstanstundende bestemte Møde, for der, med de øvrige Præstegjeldes Valgmænd, i dette Amt, at vælge de trænde Deputerede, som Amtet er beordret at indsende til Eidsvold til 10de April førstkommende, for der, under Norges Regents, Hans Høihed Prinds Chri­stian Frideriks Veiledning, at antage en for Følgetiden gjeldende Regjæringsform for Norge.—

Disse Hvidesøe-Præstegjelds eligerede Valgmænd befuldmægtiges end ydermere til at aflevere denne deres Fuldmagt til de for Bradsberg-­Amt valgte Deputerede, der — som andordnet — ville i sin Tid nedlægge den i Norges Regents, Hans Heihed Prinds Christian Frideriks egen Haand med denne Hvidesøe-Menigheds underdanige Adresse:

Naadigste Prinds!

Hvidesøe-Præstegjeld har, lige med det øvrige Norge, harmet sig over Nabostatens baade grusomme og lumske og Norges Tænkemaade vanærende Anlæg paa at bringe dette Rige under sit Aag — Det har lige med det øvrige Norge, dybt sørget over de sammenhobede Vanheld, der tilsidst tvang Norges og Danmarks saa retsindige Fyrste at afstaae sin Ret til Norges Rige til Fordel for Sverig — Det har, lige med det øvrige Norge, med gruende Uvillje seet ud i den truende Fremtid; — men og har det storligen styrket sit Haab og ægget sit Mod ved den Tanke: at Norge haver i sit Skjød en Mand, hvis Fødsel kalder Ham — hvis Kjerlighed for Norge driver Ham, og — Hvis skin­nende Egenskaber sætrer Ham i Stand til at antage sig Norge i dets Uvisheds og Trængsels Time. —

Naadigste Prinds!

Tillad os at bevidne Dem de Følelser, som ere de mest levende i dette Præstegjeld: Brændende Tak til Forsynet, som saa betimelig skjænkede Norge Dem klippefast Tillid til Deres Aand og Hjerte — urokkelig Beslutning at understøtte ethvert Deres Foretagende — Alle bede vi Gud, i vore daglige Bønner, om Held for Norge og Held for Dets Regent — Begreber, som vi ikke mere kunne adskille.—

 

Hvidesøe-Præstegjeld, den 18de Marti 1814.

underdanigst

 

Florentz,

Foged over

øvre Tellemarkens Fogderie.

 

J. Zetlitz,

Sognepnest.

Bjørnsen,

Kirkesanger og Skolelærer.

Jon Saamundssen Opgaarden.

Aslak Ouversen Kirkebøe,

med paaholden Pen,

 

Saamund Knudsen Dahlen

 

Gudmund Torbiønsen Fiaagesund.

Saave Knudsen Moen.

 

Knud Ellingsen Flom.

Bjørn Olsen Bjaaland.

 

 

 

Guttorm Endresen Sandland.

 

Hans Aslaksen Fladeland.

Knud Tallevsen Hemingstved

Lev Jonsen Roholt.