Under bautakartet finn du opplysningar om steinane i utflyttarbautaen;

  • Kor i landet (og utlandet) dei einskilde steinane kjem frå
  • Kven som har levert dei
  • Bergart, og ymse anna knytta til steinane eller staden steinane kjem frå.Bautakart

Tabellen under er steinane gruppert etter fylke.
Kvar stein har sitt referansenummer som du finn att på bautakartet over.

Nr.

Kommune

Finnar

Stein med omtale

1

Halden

Kirsti Fleitscher (Sørensen)

Granitt.
Av typen Iddefjordsgranitt. Bruka av bilethoggar Vigeland til Monolitten. Ca. 900 millionar år gamal.

2

Sarpsborg

Astrid Kari Støyle

Gneis.
Samansetning av kvarts og feltspat, samt glimmermineralar. Funnen ved Kurland i Sarpsborg

3

Fredrikstad

Endre Aasmundtveit

Granitt.
Eruptiv djupbergart, samansett av kvarts, kalifeltspat og plagioklas. Karakteristisk for området.

4

Moss

Anne Stuve (Ruud)

Augittbasalt.
Steinen er henta i vulkansk område i Kjellandsvik på Jeløya, Moss

5

Varteig (no Sarpsborg)

Gunhild Belsby

Granitt.
Eruptiv djupbergart. Karakteristisk for området.

6

Askim

Valborg Jakobsen (Smeland)

Kulenoritt.
Også kalla potetstein. Frå Romsåsen i Askim. Einaste forekomst i landet. 1000 mill. år. Steinen er freda.

7

Eidsberg

Lovise Langbråten (Aarhus)

Gneis.
Steinen er frå Monaryggen i Eidsberg. Brukast i natursteinmur o.l.

8

Onsøy (no Fredrikstad)

Sigvald Oppebøen

Granitt.
Typisk for Onsøy. Hovudtyngda av fjellet i kommunen er granitt. Funnen på Merrapanna.

9

Rygge

Audun Andersen

Melkekvarts.
Eit mineral i kvartsgruppa. Karakteristisk for området. Kommunestein i Rygge.

10

Oslo

Bjarne Jensen

Syenitt.
Djupbergart. Steinen er funnen ved Sandungskalven i Nordmarka ved grensa til Lunner kommune.

11

Oslo

Frøydis Oppebøen Haugholt

Skifer.
Berggrunnen i sentrale delar av Oslo by er i hovudsak skifer. Alunskifer er mykje utbredt.

12

13

Oslo

Jorunn Sundt (Rye Florentz)

Granitt.
Brostein frå gamle Kristiania. På grunn av storleiken vart dei kalla ”kattehoder”.

14

Gjerdrum

Svein Aardalen

Gneis.
Steinen er funnen i Ulvedalen i Gjerdrum kommune.

15

Ullensaker

Marit Wilvangen (Lundevall)

Granitt.
Forma til kulestein av is, grus, vatn. Frå grusmorene etter siste istid ved Trandumsjøen.

16

Nes (Akershus)

Klara Tveit Østmoe

 

Gneis.
Karakteristisk for området. Steinen er frå Wennevold gard på Årnes i Nes kommune.

17

 

Eidsvoll

Olav Nyland

 

Øyegneis med koparkis og gull.
Gruvestein frå gullgruve på Eidsvoll.

18

 

Nannestad

Andres Haugen

 

Granitt.
Ein biotitt-granitt henta i sudenden av Stråtjern i Nannestad kommune.

19

 

Hurdal

Edel og Tore Steen

 

Syenitt.
Djupbergart, inneheld vesentleg alkaliefeltspat, noko plagioklas
og mørke mineralar. Rullesteinform.

20

 

Vestby

Sverre Bakkan

 

Gneis.
Ein granittisk gneis. Karakteristisk for området.

21

 

Ski

Siv Groven

 

Granitt.
Funnen i Nøstvetmarka. Karakteristisk for området.

22

 

Ås

Såmund Kåsi

 

Øyegneis.
Steinen stammar frå Nøstvetfeltet, den eldste buplass på Austlandet (Norge?)

23

 

Frogn

Norunn Evensen Fredås (Mevastaul)

 

Gneis.
Ein augnegneis. Gneisen inneheld auger av feltpspatkorn. Frå Drøbak, Frogn komm.

24

 

Oppegård

Sigurd Sandaaker

 

Gneis.
Steinen stammar frå Ingieråsen ved Kolbotn i Oppegård kommune.

25

 

Bærum

Kari Farstad (Jacobsen)

 

Rombeporfyr.
Karakteristisk lavastein frå Bærum. Kjem frå Kolsåstoppen. Landemerke i kommunen.

26

 

Eidsvoll

Olav Nyland

 

Augegneis.
Gruvestein frå gullgruve på Eidsvoll.

27

 

Asker

Elevine Pettersen (Hovdekleiv)

 

Kalkstein, kalsiumkarbonat.
Karakteristisk for Oslo-feltet. Frå Solkroken i Asker.

28

 

Asker

 

Heidi Kilen

 

Rombeporfyr.
Lavabergart med rombeforma feltspatkrystallar. Tilsvarande bergart finn ein i Aust-Afrika og Antarktis.

29

 

Aurskog-Høland

Olav Brokke

 

Gneis, grunnfjell.
Typisk for området. Samansett av feltspat, kvarts og glimmer. Frå Løken i Høland.

30

 

Sørum

Unn Fosnæss

 

Gneis.
Karakteristisk for området. Steinen kjem frå ”Glommas bredd”.

31

 

Fet

Helga Marie Skårer (Sollie)

 

Gneis.
Karakteristisk grunnfjellsstein. Steinen kjem frå Fetsund.

32

 

Fet

 

Tone Marie Oppebøen

Amfibolitt.
Mørk, metamorf bergart, samansett av plagiaklos og hornblende. Frå Sandsmoen i Fet.

33

 

Rælingen

Kjersti Jørstad (Tveiten)

 

Kvarts.
Mineral som inneheld silisiumdioksyd. Høg hardhetsgrad.

34

 

Enebakk

Annbjørg Martinsen (Slettemeås)

Syenitt.
Djupbergart. Karakteristisk for området.

35

 

Lørenskog

Britt Irene Kilen Rørholt

 

Pegmatitt.
Grovkorna granitt, med kvarts, feltspat, muskovittglimmer, og granat. Utbredt i Lørenskog.

36

 

Skedsmo

Rakel Sørlie (Landvik)

Gneis.
Grunnfjellstein. Karakteristisk for området.

37

 

Nittedal

Randi Halland Edvardsen

Kalkstein.
Kalkstein med fossile korallar.

38

 

Hamar

Nunni Sveen (Fjalestad)

 

Kalkstein.
Frå Åkersvika ved Mjøsa, der det er grave ut eit Vikingeskip-naust. No ligg Hamar sitt ”Olympia-vikingskip” her.

39

 

Ringsaker

Borgny Moe

 

Kvartsitt.
Steinen er funnen like ved Brumunddal sentrum, på Furnessida av Brumunddøla.

40

 

Løten

Liv Westerhaug

 

Kvartsbreksje. S
amankitta bergart. Frå Solstad i Løten kommune.

41

 

Stange

Arild Lund

 

Skifer.
Glimmerskifer. Metamorf bergart. Samansett av glimmer og kvarts, samt granat.

42

 

Sør-Odal

Kjetil Pekeberg

 

Granitt.
Kvarts med svovelkis, glimmer. Svovlekis set farge på bergartane rundt.

43

 

Eidskog

Gunhild Bergersen (Lie)

 

Gneis.
Ein mylonittisk gneis. Steinen er funnen på Matrand i Eidskog.

44

 

Grue

Signe Mandt

 

Gneis.
Grunnfjellstein, samansett av kvarts, feltspat og glimmermineralar. Frå Kirkenær.

45

 

Åsnes

Grete Krogsæter (Barstad)

 

Granitt.
Steinen er funnen i eit steinbrot i tyskeberget på Åsnes Finnskog.

46

 

Elverum

Sylvia Andersen

 

Gneis.
Steinen kjem frå Prestøya i Glomma. Området tilhøyrer Glomdals- og
Skogbruksmuseet.

47

 

Stor-Elvdal

Jan Rune Bjørnson.

 

Kvartsitt.
Steinen er funnen ved vegen der Aasmund Olavson Vinje for, då han dikta
”No ser eg atter slike fjell . . .”

48

 

Lillehammer

Per Helge Nordskog

 

Sparagmitt.
Ein feltspatrik sandstein. Utsprengt or grunnfjellet i OL-parken på Lillehammer.

49

 

Gjøvik

Inger Knutsen (Breidalen)

Sparagmitt.
Karakteristisk bergart i området rundt Mjøsa.

50

 

Vågå.

Tone Inger Kongsrud (Lauve)

 

Kleberstein.
Uthoggen i Vågå i fleire hundre år. Døypefonten i Vågå kyrkje, peisar, heller.Frå Ruskelykkja i Sjårdalen.

51

 

Nord-Fron

Hallgeir Gjefsen

 

Kvartsitt.
Sandstein som ved avsetning av kvarts er blitt til ein hard bergart. Frå Vinstra.

52

 

Sør-Fron

Arnhild Skurdal (Runningen)

 

Kvarts på skifer.
Steinen er frå Svartkampen 1306 moh. Karakteristisk lav-vekst.

53

 

Øyer

Halldis Gjefsen

 

Sparagmitt.
Namnet er innført av den norske geologen Jens Esmark i 1829. Rondane tilhøyrer bergarten.

54

 

Gausdal

Arvid Gjefsen

 

Fylitt.
Skiferstein frå Killikampen. Brukast slipa til golv, mur o.l. Eksport , bl.a. til Det norske senter i USA.

55

 

Drammen

Signe Vesterdal

 

Drammensgranitt.
Granitt-type, karakteristisk for Drammensområdet.

56

 

Kongsberg

Gunnhild Landsverk Haugo

Glimmerskifer m/granat.
Gruvestein frå Louisagruva på Kongsberg.

57

 

Ringerike

Einar Haugelid

 

Gneis.
Ein folda gneis, samansett av kvarts og feltspat, samt glimmermineralar. Frå Hønefoss.

58

 

Hole

Bjarne Gotuholt

 

Sandstein.
Raud sandstein, også kalla Ringeriks­sandstein. Karakteristisk stein for området.

59

 

Flå

Helbjørg Løvstad Hilde, Erling Løvstad.

Granitt.
Raud Granitt. Funnen i Sørbøfjell i Flå, ved foten av Vassfaret.

60

 

Nes (Buskerud)

Eva Stavn (Meinstad)

 

Breksje.
Frå Gardnos-området ved Nesbyen der ein meteoritt slo ned for ca 500 millionar år sidan.

61

 

Hol

Guttorm Guttormsen

 

Glimmerskifer.
Glimmer/Kvarts. Steinen er henta nær Hallingskarvet i Hol kommune.

62

 

Sigdal

Knut Aabø

 

Gneis.
Amfibolittgneis, metamorf bergart. Grunnfjellsbergart, karakteristisk for området.

63

 

Krødsherad

Mette Findreng Jokerud

Røyk-kvarts m/Muskovitt.
Gruvestein frå Bjertnes-gruva i Krødsherad

64

 

Modum

Bjarne Vesterdal

 

Gneis.
Stein med Kobolt, funnen i Gruveåsen på Modum, (Kjent frå Blaafargeverket)

65

 

Øvre Eiker

Hilde Skarprud

 

Gneis.
Grunnfjellstein, samansett av kvarts, feltspat og glimmermineral

66

 

Nedre Eiker

Aslaug Arneberg (Moen)

Kalkstein m/Brachiopode m/Hornkorall.
Fossilstein er karakteristisk for området.

67

 

Nedre Eiker

 

Steinar Vesterdal

Kalkstein.
Kalksteinen inneheld fossile restar.

68

 

Lier

Dag Tveiten

Kvartsporfyr.
Finkorna gangbergart.

69

 

Røyken

Turid Jørgensen (Andersen)

 

Gneis.
Grunnfjellstein samansett av feltspat, kvarts og glimmermineral.

70

 

Hurum

Marthe Ljøgodt (Sunsbarm)

 

Porfyr.
Lavastein. Karakteristisk for kommunen. Funnen i eit stort ra på Storsand i Hurum.

71

 

Flesberg

Gunnar Staver

 

Kvarts etter feltspat.
Spesiell struktur, karakteristisk stein frå sylvgruve.

72

 

Rollag

Alma Solberg (Herregården)

 

Kvarts, koparkis, granat.
Frå Molybdengruva Skogen nær Solberg gard. Gruva nedlagt etter 1. v.krig.

 

Flesberg

Erling Løvstad (Taraldsen)

Sjå stein nr. 59. Flå kommune

73

 

Borre

(No Horten)

Sigmund Stemme

 

Rombeporfyr.
Hovudbergarten i området, sjeldan i verdsmålestokk. Finnast i Raudehavsområdet, Labrador, Antarktis.

74

 

Holmestrand

Berit Pedersen (Brokke)

 

Porfyr, Syenittporfyr.
Vulkansk bergart frå Permtida, 225-275 mill. år. Søyleforma dannelsar i skrentar opp for E18.

75

 

Tønsberg

Ragnar Brauti

 

Syenitt, Tønsbergitt.
Frå Slottsfjellet, der Birkebeinarane og Baglarne utkjempa harde kampar i 1201-1202.

76

 

Sandefjord

Elin Faye Lund (Sørensen)

 

Rombeporfyr.
Danna i Permtida under voldsom vulkansk aktivitet i Oslo-området. Funnen på ”Ra’et”.

77

 

Larvik

Olav Bjørnflatin

 

Larvikitt.
Typisk stein for området. Mykje bruka i gravstøtter, smykker, fasadar og liknande. Verdskjent. Stor eksport.

78

 

Larvik

 

Gudrun Klaastad (Juvland)

Larvikitt.
Steinen er henta or eit steinbrot på garden Klaastad. Larvikitt er kjent over heile verda.

79

 

Svelvik

Signe Liv Haugen (Midtbøen)

 

Granitt.
Av typen Drammensgranitt. Karakteristisk for området.

80

 

Sande

Inge Jopperud

 

Granitt av varianten Drammensgranitt.
Karakteristisk for området.

81

 

Hof

Bjørg Tveiten (Naper)

 

Porfyr.
Nyare lavastein i raud/brun farge med grå/kvite krystallar av Feltspat. Karakteristisk for Hof kommune.

82

 

Våle

(No Re)

Kristi Snildal (Botnen)

 

Syenitt.
Djupbergart beståande av Alkalifeltspat, Plagioklas og mørke mineralar. Frå Revetal i Våle.

83

 

Andebu

Signe Stein (Juvland)

 

Gneis.
Lys grunnfjellstein med markert krans i rosa. Feltspat, Kvarts og Glimmer.

84

 

Stokke

Jorunn Vataker (Veierud)

 

Porfyr.
Raud i fargen, karakteristisk for Stokke, funnen i Storås, 162 moh, Stokkes høgaste ås.

85

 

Nøtterøy

Grete Bjørke (Magnushommen)

 

Tønsbergitt.
Ein Porfyrisk varietet av Larvikitt. Karakteristisk for området.

86

 

Tjøme

Reidun Vesterdal Hansen

 

Rombeporfyr.
Danna under vulkansk aktivitet. Steinen er frå Verdens Ende i Tjøme.

87

 

Lardal

Sigrid Lunde (Høydal)

 

Rombeporfyr.
Karakteristisk for kommunen. Funnen i ei skogsli på Tanum i Lardal.

88

 

Porsgrunn

Leif A. Sørensen

 

Kalkstein med fossile Sjøliljestilkar.
Steinen er frå Dalen Portland Cement­fabrikks steinbrot i Eidanger.

89

 

Skien

Aslak Hovdekleiv

 

Granitt av finkorna type,
samansett av kvarts, kalifeltspat og plagioklas.

90

 

Borre

(No Horten)

 

Inga Vesterdal

 

Porfyr.
Karakteristisk bergart i Oslo-feltet. Sjeldan i verdsmålestokk.

91

 

Skien

Arne Aaheim/Gustav Aaheim

Granitt.
Grunnfjellstein. Samansett av kvarts, kalifeltspat og plagioklas.

92

 

Fyresdal

Sigrid Bjørnstad (Larsen)

 

Flusspat.
Spesiell i fargen, funnen på Bjørnstad i Fyresdal.

93

 

Notodden

Bergit Astrid Aase

(Hovdekleiv)

Gneis av granittisk type.
Grunnfjellstein frå Meheia i Notodden kommune.

94

 

Siljan

Mari Solberg (Omland)

 

Larvikitt.
Utbreidd i Oslofeltet. Henta på Eide i Sør-Siljan. Utnyttast industrielt.

95

 

Bamble

Jørund A. Ruud

 

Hornfels.
Danna på havbotnen av opptrengande smeltemasse. «Groper» etter skjell o. l. Istransportert frå Oslofeltet.

96

 

Kragerø

Randi Kilen

 

Rosenkvarts.
Steinen kjem frå eit av dei mange steinbrota i Kil i Sannidal.

97

 

Drangedal

Bodil Tveit Tørdal (Lundevall)

Amasonitt.
Karakteristisk «smykkestein» frå Høydalen gruve i Tørdal.

98

 

Drangedal

Anne og Petter Ullmann Tørdal

Lepidolitt.
Litiumhaldig glimmermineral, oftast fiolett. Svært sjeldan, i Noreg bare kjent frå Telemark.

99

 

Nome

Kai Strand

 

Granitt.
Grunnfjellstein, kvarts, kalifeltspat og plagioklas. Frå Lunde.

100

 

Agnes Herrefoss Roheim

Omvandla granitt,
med karakteristisk farge, henta ved foten av Lifjell i Bø.

101

 

Kviteseid

Emanuel Riis

 

Kvartsitt med gedigen kopar.
Frå Spennivegg gruve i Dalane. Her var gruvedrift i mange år. Dalane er ein av få stader i Noreg med førekomst av gedigen kopar.

102

 

Tinn

Sigrid Asland (Gjersund)

 

Kvartsitt.
Karakteristisk stein funnen i Gausdalen innunder Gaustadtoppen, Telemarks høgaste fjelltopp.

103

 

Hjartdal

Gudrun Aakre (Bakken)

 

Kvartsitt.
Sandstein som er blitt fast og hard ved samankitting av kvarts. Frå Aakre i Hjartdal.

104

 

Seljord

John Kleivstaul

 

Kvartsitt med utprega raudfarge.
Ein «slektning» av jaspis. Mykje bruka i peisar, natursteinmur o. l.

105

 

Nissedal

Åge Kåsi

 

Magnetitt.
Karakteristisk stein frå den nedlagde Søftestad gruve i Nissedal. Stein med svært høg eigenvekt.

106

 

Fyresdal

Såmund Gjersund

 

Konglomerat.
Samanpressing av mindre stein. Stort trykk under samanpressinga gjev avlange former på fragmenta.

107

 

Tokke

Margareth Grønlid (Råmunddal)

 

Kvartsittskifer.
Skiferen kjem frå brynesteinbrota i Eidsborg. Eldgamalt industriprodukt. Brynestein/Våpen.

108

 

Tokke

 

Kristin Belland Fles

 

Kvartsgang med koparkis,
frå Åmdals Verk. Gruvedrift sidan slutten av 1600-talet, nedlagt etter krigen.

109

 

Vinje

Mikkel Moen

 

Granitt.
Karakteristisk mosegrodd stein frå ein av dei mange gamle steingardane i Vinje kommune.

110

 

Risør

Olaf Gjernes

 

Granitt.
Frå Bommyr Gjernes, garden der Ole Torsen Utsund slo seg til fyrst på 1800-talet.

111

 

Arendal

Torbjørn Staaland

 

Hornfels.
Danna på havbotnen under sterk varmepåverknad. Istransportert til Arendal frå Oslo-feltet.

112

 

Grimstad

Gunstein Draugedalen

 

Gneis.
Steinen stammar frå Nørholmen, garden der Knut Hamsun budde og dikta.

113

 

Fjære, Grimstad

 

Brynjulf Åsheim

 

Granitt.
Frå steinbrot. Granitten som Hitler ynskte skulle representere Noreg i eit monument i Tyskland over okkuperte statar.

114

 

Vegårshei

Gunhild Finsrud

 

Kvarts.
Kvit og karakteristisk kvarts frå Selås gruve i Vegårshei kommune.

115

 

Grimstad

 

Brynjulf Åsheim

 

Gneis.
Granittisk gneis, forma og slipa av is/sjø. Funnen i sjøkanten i Grimstad.

116

 

Lillesand

Margit Vermedal (Midtbøen)

Gneis.
Grunnfjellstein. Steinen er funnen rett ved Lillesand sentrum.

117

 

Birkenes

Johannes Eikland

 

Granitt.
Kulesteinforma elvestein. Steinen er funnen i Tovdalselva som renn gjennom kommunen.

118

 

 

Åmli

Gro T. Midtsund

 

Granitt.
Steinen kjem frå ei gamal tuft på Tømmeråsen i Åmli.

119

 

Iveland

Gunnar Naadland

Mikroklin, feltspat.
Karakteristisk stein som er utbreidd i Iveland kommune.

120

121

Evje og Hornnes

Ingebjørg Lauvland (Gotuholt)

Skriftsgranitt.
Steinen er funnen i Olavsgruva i Skarvdalen i Evje.

122

 

Bygland

Harry Andersen

 

Gneis, kvarts/feltspat m/koparglans , «broget kopar».
Frå Hamreguva, i gamal tid driven av munkar frå Hornnes.

123

 

Valle

Torbjørg Løyland

 

Amfibolitt.
Metamorf bergart, samansett av plagioklas og hornblende. Frå garden Løyland i Valle.

124

 

Bykle

Lilly Vatnedalen (Sandstrøm)

Granitt.
Djupbergart, karakteristisk for området. Forma til kulestein av is/vatn.

125

 

Kristiansand

Gunleik Tveit

 

Granitt-pegmatitt.
Utbreidd i Kristiansand, henta i grenseområdet mot Evje og Iveland.

126

 

Mandal

Olga Skaar (Midtgarden)

 

Granitt av varianten Holumgranitt.
Mykje bruka til gravstøtter, smykker o. l. Frå steinbrotet på Spetland/Holum.

127

 

Flekkefjord

Gunvor Bjørgum Nilsen

Gneis.
Feltspat, kvarts og glimmer. Steinen er frå Søyland, Flekkefjord.

128

 

Vennesla

Eilev Tveit

 

Granitt.
Utbreidd stein i kommunen. Funnen på Mushom i Vennesla.

129

Songdalen

Hans Tveiten

Amfibolitt.
Mørk metamorf bergart. Plagioklas og hornblende. Frå Nodeland i Songdalen kommune.

130

Søgne

Asbjørn Stoveland

Gneis.
Steinslaget dominerar i Søgne kommune. Rundt ein tredjepart av fjellet i kommunen er gneis.

131

Lindesnes

Arvid Lindestad

Grov granitt.
Karakteristisk for området kring Lindesnes fyr der steinen kjem frå.

132

Lyngdal

Mari Elise Håland (Grave)

Granitt.
Grunnfjellstein. Djupbergart samansett av kvarts, kalifeltspat og plagioklas.

133

Kvinesdal

Bjørg Hilde Egeland (Dalen)

Striput granitt.
Steinen er funnen på Knaben i Kvinesdal kommune.

134

Sirdal

Inga Tunheim

Granitt.
Djupbergart. Funnen i strandkanten ved Sirdalsvatnet.

135

Eigersund

Birgit Harstad

Meta Anorthositt Karakteristisk ,
kvit stein. Blir broten i Egersund-feltet. Relativt sjeldan i Noreg.

136

Sandnes

Anne Grethe Lunden Åreskjold

Granitt.
Steinen kjem frå Ganddal i Sandnes kommune.

137

Stavanger

Signe Nesvik (Sørensen)

Gneis.
Avdekt i samband med utgravingar i Stavanger by sommaren 1987. Frå adj. Hauglandsgate.

138

Haugesund

Signe Sørkås

Glimmerskifer.
Utbreidd steinart i kommunen. Metamorf, skifrig bergart. Inneheld i hovudsak glimmer og kvarts.

139

Gro Ragnhild Siqveland (Kolltveit)

Charnockitt, granitt.
Finnast i Egersund-feltet. Frå Hjertholen på Vigrestad i Hå kommune.

140

Gjesdal

Marianne Bergan

Granitt.
Grunnfjellstein. Karakteristisk for området.

141

Strand

Anne Lise Schmidt

Kvartsittskifer.
Mørk/svart skiferstein. Sandstein samankitta av kvarts.

142

Hjelmeland

Ståle Eggebø

Fylitt.
Karakteristisk stein for Hjelmeland og Ryfylke. Skaper grøderikt jordsmon.

143

Suldal

Sonja Lid Vanvik

Granitt, grovkorna.
Utbreidd i området. Funnen i Vanvik på Hylsstranda i Suldal kommune.

144

Sauda

Sigurd Orre

Amfibolittisk gneis.
Frå Førstadvatnet 615 m.o.h. med karakteristisk lav-vekst.

145

Finnøy

Johan Foldøy

Gneis.
Steinen er gjennom mange år nytta som søkkjestein under garnfiske på sjøen.

146

Karmøy

Brit Foldøy

Glimmerskifer med goetitt.
Eit brunaktig jernmineral. Utbreidd i området. Frå Torvastad.

147

 

Bergen

Per Runningen

 

Glimerskifer.
Bergarten er karakteristisk for fjellet på austsida av Ullriken.

148

 

Sveio

Hillborg Moen Eikeland

 

Gneis.
Funnen i fjøra ved Eiklandsjøen i Førdepollen, ein arm av Bømmelfjorden

149

 

Bømlo

Asbjørn Gundersen

 

Marmor.
Steinen kjem frå den gamle gruva som nå er Moster Amfi Mosterhamn. Kjent for historiske spelstykke.

150

 

Stord

Kari Skarprud Pettersen

 

Grøn stein.
Metanorf mørk bergart, danna ved lågtempraturpåvirkning, av basiske eruptivbergart, inneheld kloritt, epidot.

151

 

Fitjar

Turid Sandvik (Roholt)

Amfibolitt.
Metamorf, mørk bergart, utbredt i Noreg.

152

 

Kvinnherad

Gudbjørg Berg

 

Granitt.
Djupbergart, sett saman av kvarts, kalifeltspat og plagioklas.

153

 

Odda

Svenn Berglie

 

Gneis.
Stein med karakteristisk lav-vekst. Frå Røldal i Odda kommune.

153a

 

Ullensvang

Sigrid Langsæter

 

Kalkspat.
Utbredt bergart i Ullensvang. Funnen på Vestsida.

154

 

Voss

Dag Pedersen (Brauti)

 

Fylitt.
Frå Grjotlandsberget, Helleberget. Gamalt steinbrot, nyttast til heller, takstein m.m.

155

 

Samnanger

Svein Hitland

 

Gneis.
Kvarts, feltspat, glimmermineral. Funnen 6-7 kmoppe i kommunens største elv.

156

 

Fjell

Petter Brokke

 

Glimmerskifer.
Metamorf bergart samansett av glimmer og kvarts, frå Brattholmen.

157

 

Leikanger

Svein Lundevall

 

Gneis.
Slipa til kulestein av is/vatn. Steinen kjem frå eit elvefar i kommunen.

158

 

Sogndal

Astrid og Hans Ruud

 

Amfibolitt.
Frå naustmuren på Bjørkanaustet i Kaupangerbukta, gamal naustplass. Nyttestein i over 1000 år.

159

 

Stryn

Lillian Eilefsen

 

Gneis.
Granittisk type, lys i fargen. Funnen i sjøkanten.

160

 

Sande (Møre og Romsdal)

Anne Marie Bjørnflatin

Marmor.
Krystalinsk karbonbergart, danna av omkrystallert kalkstein.

161

 

Herøy

Knut Lia

 

Gneis.
Kvarts, feltspat, glimmermineral. Funnen ved sjøkanten i Kvalsvikfjøra.

162

 

Ørsta

Torhild Nordbø Velle

 

Eklogitt.
Grovkrystallinsk bergart. Raud magnesiumrik granat, grøn aluminiumrik pyroksen.

163

 

Haram

Ingvild Hovda

 

Gneis med ankeritt (brun) og kloritt (grøn).
Steinen kjem frå Hildre.

164

 

Tingvoll

Kjellaug Solli

 

Gneis.
Samansett av kvarts, feltspat og glimmer. Hovudbergarten i kommunen.

165

Halsa

Randi Settemsdal

Gneis.
Funnen i ny skogsveg. Bygd for å få fram tømmer etter orkanens voldsame herjingar rundt nyttår 1991/92.

166

Trondheim

Gudveig Lundeberg Myhr

Grøn stein.
Karakteristisk for Trondheims-feltet. Frå Gråkallen i bymarka vest for byen.

167

Ørland

Ragnhild Haukenes

Konglomerat.
Samansett av fragment av fleire bergartar. Frå Storfosna i Ørland, Fosenhalvøya.

168

Rissa

Karen Aune (Kråkenes)

Kvartsittskifer. S
teinen er frå eit nybrotsfelt på Bergsmyran i Rissa kommune.

169

Røros

Morten Gjefsen

Kvarts m/koparkis. Magnetkis, sinkblende.
Gruvestein frå Olavsgruva. Malmsteinane kan innehalde opptil 6% kopar.

170

Steinkjer

Høye Slåtta

Forvitra kalkstein.
Stein frå sjøkanten på Hoøya. Mykje nytta utfluktstad i Steinkjer.

171

Stjørdal

Arne E. Tveit

Fylitt.
Frå skiferbrotet Gederås i Stjørdalen. Stor eksport 1860-1920. Stor-industri, levering til Møre og Nord-Noreg.

172

Levanger

Hilde Berntsen

Glimmerskifer.
Sterkt folda glimmerskifer. Karakteristisk for området.

173

Saltdal

Oddveig Holte (Tveiten)

Marmor.
Karakteristisk farge. Storeksport frå området. Blir marknadsført under namnet: ”Norwegian rose”.

174

Sortland

Ingunn Mandt

Anortositt.
Frå Sortlandssundet. 2-3 milla. år gamal. Ein av dei eldste steinane i bautaen. Relativt sjeldan.

175

Tromsø

Aud Hansen (Skarprud)

Granitt.
Rosa feltspat, kvarts. Funnen i sjøkanten i Tromsdalen i Tromsø.

176

Storfjord

Svein Inge Ståland

Kvarts med biotitt.
Steinen er funnen i fjæra på Skibotn i Storfjord kommune.

177

Svalbard Longyearbyen

Geir Aase

Sandstein m/fossile blad.
Funnen framom Longyearbreen utanfor Longyearbyen.

178
179
180

USA

Arne Orre

Dolomittbreksje. Jaspis. Lavaglas. Obsidan.
Frå Redondo beach, California.

181

USA

Evelyn Mills (Brauti)

Sandstein.
Steinen kjem frå Vancouver, sendt av tredje generasjons Tveitegrend-amerikaner.

182

USA

Dagmar Schrøder (Ruud)

Granitt.
Frå Seattle i staten Washington. Ein by med mange norskætta innbyggarar.

183

Sør-Afrika

Alice Hagemann (Salvesen)

Gneis.
Steinen kjem frå ei av gullgruvene som Sør-Afrika er kjent for.

184

Island

Knut Vesterdal

Vulkansk aske.
Funnen nær Reykjavik. Svært karakteristisk for Island.

185

Madagaskar

Birkelid

Spectrolitt

186

Zimbabwe

 

Jade