Reisebrev frå Vrådal i 1933 ved prest og fyrstearkivar Hans Saron Blom Svendsen, soneson til Svein Gundersen Lønnegraff (”GamleSvein”) som var klokkar og den fyrste læraren på Straumsnes skule i Vrådal.

Originalt frå Decorah-Posten, 60de aargang, som var ei norskspråkleg avis utgjeven i Decorah, Iowa, USA, prenta med gotisk skrift. Omsett av Arvid Olaus Straumsnes.

Breve fra Norges Bygder og Byer

21.november 1933 fra Vraadal 

Tidligere i sommer sendte jeg en korrespondance fra Nissedal. Nu er jeg paa feriebesøg i Vraadal og faar sende en hilsen fra denne gamle bygd. For et par dage siden besøgte jeg sognepresten i Kviteseid, som Vraadal sogner til. Jeg bladet da i kirkebøgerne fra 1860 og –70 aarene og fandt blandt ”Utflyttede” lange lister over folk fra Vraadal som i de tider utvandret til Amerika. Jeg noterte bl.a. min fars farbror Tarjei Gundersen Lønnegraf, som i 1867 udvandret med sin kone Else Tovsdtr.Omtveit. Han var da 61 aar gammel og hun 57½ aar. De havde med følgende barn: Signe 20 aar gammel, Ingeborg 17, og Petter Mandt 11. Samtidig reiste ogsaa en voksen  søn  Tov Tarjesen 30 aar gammel. Flere af Tarjes paarørende, saaledes hans bror Rasmus Lønnemoen, og et par voksne sønner var allerede reist. Det var meget daarlige tider den gang, og jordbrugerne havde vanskelig for at slaa seg gjennom. Dessuden var familierne i Vraadal gjerne velsignet med mange barn. Bygden truet saa at sige med at bli overbefolket. Det var derfor nesten nødvendig at faa et afløp for folkeoverskuddet. Af Rasmus’ barn har sønnen Halvor Rasmusson fra Moorehead  i Minnesota to gange vært over og besøgt hjembygden. Første gang var i 1907, da havde han med seg sin datter Nora for at vise hende gamlelandet. De reiste rundt hele sommeren og besaa seg. Derefter kom han igjen 1911. Han boede da her hele vinteren. Rasmusson var enkemand, og han blev under opholdet forlovet og gift med en ung dame fra Kragerø, frøken Marie Kristiansen. Parret reiste derefter over igjen i 1912. Rasmusson døde for ca. 5 aar siden. Hans frue er vendt tilbage til Kragerø, hvor hun sammen med sin mor driver manufaktorforretning.

Men jeg skal hilse fra det nuværende Vraadal. Jeg begynder nederst mod Nissedal og fortsætter opover.

Paa Findreng søndre bor Jon Helgesen Horgeviken, gift med Anne Terjesdtr. Bruenden. De har 3 gutter og 2 piger. Gaarden eies af Ketil J. Kilan fra Fyresdal, af hvem Jon Helgesen har leiet den. Han har nu brugt gaarden i mange aar. Man siger at han er flink og gjør det rigtig godt. Ijor flukket denne familie blaabær og tyttebær til en værdi af 900 kr. Iaar har de ogsaa solgt bær til ”Bærlaget” som ekspederer bærene til Arendal, hvorfra da gaar videre til England. Det er blit meget almindelig her nu at plukke bær til utskibning, særlig efterat de saakaldte bærlag ble dannet. Man har saaddanne i hver bygd. Slike bærlag tager imod bærene og besørger dem videreforsendt.Dette er en bar intægt for bygderne i disse knappe tider.

Nordre Findreng eiers af Mari Olavsdatter Kilan, nu over 80 aar. Hun var gift med Olav O. Findreng som folænst er død. Hendes søn Olav, enkemand med en søn, dtriver gaarden; men hans gamle mor er endnu saa kjæk , at hun stelle fjøset. Ikke det alene, men hun steller ogsaa hele huset, grever poteter og gaar i skogen og plukker multer og bær rent som en ungdom. Det er ikke mange som tager Mari Findreng, siger man i Vraadal.              

Vi kommer nu til Steane, som ligger en kilometer fra Findreng. Her bor enken efter Andreas Steane, Anna født Baasland fra Holt. Andreas var søn af Gunnar Naper og hustru Signe, som nok er godt kjendt af alle gamle Vraadalsfolk. Begge blev meget gamle. Gunnar som døde for ca. 15 aar siden var 90 aar, og Signe døde, 86 aar gammel, i 1929. Andreas gikk i sin ungdom paa Elverum Seminarium; men han ble ikke lærer, fordi han  maatte overtage farsgaarden. Da jeg var i Vraadal for 23 aar siden, besøgte jeg ham paa Steane. Han var en meget interessered og kundskabsrig mand og det var et tab for bygden, da han døde af kræft i 40 aars alderen. Enken med to voksne døtre sidder nu paa garden.

Paa Reinskaas, som tidligere var plads under Steane, bor to ungkarer Olav og Tarjei, som nu har solgt bruget tilbake til Steane.

Paa Slaakeviken er der nu ikke hus. Bruget tilhører med skog Johan Strand.

Stalland tilhører en Olav Nordbø paa Øn. Stedet beboes af veivogter Jon Jensen Halland, gift med Anne Lauvstad. De har flere voksne børn.

Dalen tilhører ogsaa Olav Nordbø. Der bor Jon Funnemark, gift med Turi Neset fra Nissedal. Det er noksaa brat op til Dalen; til gjengjeld har man herfra en henrivende udsigt over Nissedal og Vraadal.

Lønnegrav, søndre, er nu Missionshjem. Gaarden blev i sin tid testamenteret til det norske Missionsselskab af presten Gunnar Dale, som døde her i 1911.Han var selv Vraadøl, og en meget rig mand, som eiet flere gaarde i Vraadal. I sommer var der flere missionærfamilier, i alt ca. 50 mennesker paa Lønnegrav.

Lønnegrav, nordre, eies af Hans Halvorsen Lønnegraff, gift med Margit Nørsterud fra Kviteseid. De har en gut. Hans forældre Halvor og Maren flyttet for nogen aar siden ned til Strand, hvor de satte op et hus. Halvor var bortimod 90 aar og syntes at Lønnegravs­bakkerne nu blev for tunge. Han døde ivaar. Der var en meget stor begravelse efter ham, da han var en meget kjendt og benyttet mand i bygden. Engang var han med at stifte frikirke i Vraadal. Det var i 1886. Siden stod han som den egentlige leder af denne menighed. Halvor var gift to gange og havde i første ægteskab fire og i andet ti barn. Af de første fire lever Torjus Nordbø og Daardi Vassanstøylen. Af de ti næste kan nævnes Aadne, som har været lærer, er uddannet som kunstmaler og er noget af en digter. Det kan nævnes at to af hans salmer  er kommet med i den nynorske salmebog.

Lønnemoen eies af enken Gunnhild Midbø fra Aarak i Treungen. Straks ovenfor i skogen har kunstmaler Louis Moe fra Kjøbehavn bygget et hus, hvor han har levet hver sommer i over 30 aar.

Paa Bruenden og Briskelid bor barna af Tarjei Bruenden, Mikkel og Signe.

Strand som tidligere i aarrækker var skydsstation og hvor Olav  og Kari styrede og …..(?) Og var meget kjendte og afholdt blandt alle reisende, eies nu af deres søn Johan. Han er gift med Sigrid Kraaknes og har 9 barn. De har nu stort hotel. Efter en brand for 11 aar siden opførte de en stor vinkelbygning af tømmer med rum til 50 gjester. Her bor mange ferierende om sommeren. Johan  Strand har to lastebiler, som han fragter varer med til Skien og Kragerø. Desuden har han personbil for at skydse gjesterne og andre reisende.

Vi kommer nu til veikrydset, hvor veien over til Kviteseid tager af. Her ligger Furuheim Hotel, som eies af Olav T. Strand, gift med datter af Olav Heia. To barn. En del af det oprindelige brug benyttes af hans bror Hans, som har været fire aar i Amerika. Han er ungkar og bor sammen med sin mor, Margit, født Nes fra Nissedal. 

Paa Heia, som eies af Ketil Kilan, Fyresdal, bor  Jon Lauvstad med familie.

Der er nu kommet flere pladser langs veien mellom Furuheim og Eidstaa, men det vil bli for langt om vi skulle ind og hilse paa alle beboerne her. Det er ogsaa mest nye folk, som er indflyttet. I alt er det omtrent 50 mennesker paa denne strækningen mellom Furuheim og Eidstaa.

Eidstaa, som engang eiedes af Peter Olsen Øen, som døde i 1913, bruges nu af Peter Graver. Hans far Ketil Graaver, som oprindelig var kirkesanger i Fyresdal, var brorsøn af Peter Øen, og fik Eidstaa overdraget allerede flere aar før farbrorens død. Ketil Graver døde for 5 aar sidee, og hans enke døde ifjor. Peter Graver er ugift; men to søstre steller for ham. Han interesserer seg meget for kreatur­avl og har havt Norges bedste melkeko ”Guldbrei”. Han havde selv alet koen op og havt den paa en mængde udstillinger. Da den i fjor maatte slagtes, blev benraden og huden sendt ind til et museum  i Oslo. Der kan man nu se  ”Guldbrei” udstoppet som et pragteksemplar av den bekjendte Telemarksrace.

Eidstaa bestaar, som bekjendt, ikke længer af bare garden Eidstaa, men ogsaa af byen af samme navn. Ved dampskibsstoppestedet er nemlig bygget op en hel klynge med huse. Her er knudepunktet for al samfærdsel og bygdens sentrum. Her er tre handelsmænd, bageri, poståpneri, telefoncentral, fotograf, vognverksted, fire hoteler, kafe m.v..

Den ene af handelsmændene er Jon Steane, som ogsaa driver Upstad Hotel og har mange gjester  om sommeren. Jon er gift med Gudrun Tarjeisdtr. Strand. De er barnløse.

En anden forretning er Handelslaget, som er stiftet i 1904 ved en del af bygdens gaard­brugere. Handelsbestyrer er Karl Kitilsaa fra Treungen.

Ormtveits Hotel drives nu efter Peter Ormtveits død (i januar i fjor) af enken Marie født Austad i Tørdal. Datteren Astri og hendes mand Henrik Brokke hjælper hende med driften.

Urmager Karl Nilsen har ogsaa i de senere aar drevet hotel. Konen driver ogsaa med sine to døtre væveri. Nilsen selv reiser meget  med klokkesalg og reparationer rundt forskjellige bygder.

Postaabneriet og telefoncentralen, som ligger midt i byen betjenes fremdeles af Olaus Strømsnæs med fru Aslaug, f. Kyrdalen. Olaus har havt telefoncentralen uafbrudt fra 1898. Postaabneriet har han havt siden 1905, da han overtog det efter sin far, tidligere kirkesanger Svein Gundersen. Aslaug og Olaus har 7 barn i alderen 20 til 4 aar.

Vraadals Samvirkelag stiftet i 1928 væsentlig af mindre brugere, bestyres af Ketil Traskjær fra Lunde. Han er gift med Kari Strand, datter af Johan og Sigrid paa Strand Hotel.

Eidtaa Hotel, tidligere eiet af nu afdøde  bygmester Svein Ormtveit, drives nu af søsteren Ingeborg.

Stedets bager, Hans Øverbø, fra Tørdal, leier bageri og hus af Olaus Strømsnæs.

Jordmor Tone Listad fra Fyresdal bor hos Olav Rui som har overtaget Solvang ret overfor Eidstaa Hotel.  

Vi er nu færdig med ”Byen” som bestaar af 45 indvaanere.

Aasland staar øde, men eies af enken Anne Fladland, Vraaliosen.

Ved stranden i Vedbekstaai er der nu kommet en pen villa, opført af faktor Thomas Thorkildsen fra Arendal. Han har bosat sig her og er gift med Signe Holte fra Kviteseid. Ingen barn.

Straumsnes, kirkesangerboligen, som er bekjendt for sin vakre beliggenhet, blev i 1895 bebygget paanyt. Her bor nu kirkesanger O. Muren som er gift med Aasne Lønnegraff. De har 6 barn.

Ved Straumsnes er et damanlægg med huse og broovergang, saa man nu kan kjøre over straumene. Om høsten er der fremdeles et usædvanlig godt fiske af sik ved straumen. Det kan nævnes at i fjor drog Olaus Strømsnæs paa en nat in i sin not 80 bismerpund (ca. 950 pund).

Fra Straumsnes tager vi nu en tur udover øerne, som ligger saa vakkert i vandet.

Øen beboes af Hans O. Nordbø, gift med Anne Larsdtr. Sinnes. De har 4 barn. Den eldste datter, Andrea er gift med Jørgen Snartland fra Fyresdal og bor paa Dale i Øvre Vraadal. Else, den næsteldste, er gift med  Gunnar Veum i Fyresdal.

Krintolen eies af Olav Tarjesen Kraaknes, som tidligere var bestyrer af Eidstaa Land­handel. Han er gift med Sigrid Nordaa fra Høidalsmo og har 2 barn.

Bjorøen er for ca. 10 aar siden kjøbt og bebygget samt opdyrket af lærer Johan Svendsen, søn af kirkesanger S. Gundersen. Han var i aarrækker lærer i øvre Vraadal.  Han er 72 aar gammel og bor nu sammen med sin datter Anna, som steller for ham. En af hans sønner, Andreas, som i 8 aar har været i Amerika, er nu hjemme og driver som maler. Jeg talte netop med ham i dag. Han har nu for nogen dage lagt malerkosten tilside og skal mandag reise paa elgjagt med sine fættere Hans og Olav Kraaknes med flere. Jagttiden paa elg i Norge er bare 5 dage, og disse maa benyttes vel af alle ivrige jægere.

Fossøen er ubeboet. Den eies af  Peter Graver. En lite ø som ligger mellom Øen og Krintolen, gav Petter Øen for mange aar siden til Missionen. Den fik navnet ”Madagaskar”. Her opførte han ogsaa et lidet missionshus som nu er taget væk. Denne lille holme, som Missionsselskabet vistnok ikke længer gjør krav paa, besøges af og til af turister. I fjor var et helt selskab, hvoriblandt fru Rasmusson fra  Moorhead og Christopher Evensen fra Chicago, med Olaus Strømsnæs herude og kogte kaffe. 

Løvodden er øde; men paa Kilan er opført nye huse. Her bor Gunnar Olavsen Holte.

Refskild beboes af ungkarl Kristian Halvorsen Kraaknes, en meget driftig mand, som driver med rævefarm, ialt 30 dyr. Dessuden har han kuer, sauer, gjeder, kaniner, høns etc..

Haland er øde. Kraaknes, søndre, eies af Gunnar Halvorsen, som ligesom broderen Kristian paa Refskild ogsaa er ugift. Han er ogsaa en driftig jordbruger og bor sammen med sin søster Signe.

Kraknes, nordre, beboes nu af Hans Tarjesen, som er gift med Karoline Fladeland fra Vraaliosen og har to voksne sønner. Hans Kraaknes’ yngste bror Jon bor paa Holte og er slusevogter. Jon er ugift.

Roholt, Østgaarden, beboes af Turi, enke efter Leiv Kristofersen. Hendes søn Kristofer bruger gaarden. Datteren Anne er gift med Jon Fjalestad, handelsbestyrer paa Dalen.

Til Østgaarden hørte før Bukøy. Den er nu frasolgt til slusevogterbolig. Her boede engang en skomager Skibsted. Denne familie utvandret til Amerika og fra den  er den kjendte senator Shipsted kommet. Senatoren var for et par aar siden paa besøg her i landet.

Roholdt, vestre, eies af Tor Sandvik, som er gift med Marie Kraaknes. De har en gut og to døtre. Tors mor, gamle Gunvor Sinnes, bor hos dem.

Lige ved Roholt laa Vraadals gamle kirke, som i 1886 blev nedrevet. Kirkegaarden ligger nu øde, bevokset med høie trær. Et og andet gravkors kan endnu sees. Den senere frikirke er bygget der hvor kirkestuen stod.

Nordbø eies af Torjus, søn af Halvor Lønnegraff. Han er gift med Marie Nordbø, som fik gaarden efter sin bror Olav.  De har fem voksne barn. Den næstyngste søn har dyrket op Straumen ved øverste sluse. Han driver gartneri og forsyner hele Telemark med hovedkaal.

Vraadals nye kirke, som man bygget i 1887, ligger paa Sanden, under Roholtsfjeld.

Sinnes, nedre, beboes af Gunnar Larsen, som nu er 70 aar gammel. Han er gift med Gunnhild Momrak. En søn Lars har overtaget gaarden. To døtre bor paa Dale, hvor der er bygget nye huse. Gunnars ældste bror Aanun Larsen Sinnes, reiste for ca. 50 aar siden til Amerika. Man har ikke hørt fra ham paa mange aar og ved ikke hvor han bor.

Sinnes, øvre, eies af Gunnar, søn af Tarjei, som paa sine gamle dage blev gift med Thea Sanden. Baade Tarjei og hans kone er døde. De havde fire barn. Den eldste datter er gift med Ivar Skrei og bor paa Skreitvedt.

Flatland eies nu af Kari, datter af den gamle høiagtede Gunnar Flatland, som døde i fjor, 86 aar gammel. Hendes søster Ingebjørg, som er død, var gift med lærer Jon Fjalestad, Skaadøy. Deres to sønner bor hos Kari paa Flatland.

Paa den anden side af fjorden ligger Skrei, som eies af Olav Tarjesen, gift med Ingeborg Skrei. De havde 12 barn, hvoraf de fleste er i Oslo. Efter Ingeborgs død blev han gift med en pige fra Tørdal. I dette ægteskab har han et barn.

Paa Homme bor endnu Halvor Undeberg og hans søster Maren, begge over 80 aar. Ormtveit eies nu af enken Sigrid Holte, som var gift med Peter Ormtveit. De har flere barn, som alle er voksne.

Sandane er fraskilt Ormtveit og beboes af Tov Aavoldsen, over 80 aar og ugift. Ormtveit, nordre, eies af Haakon Johannesen Eikland, gift med Ingebjørg Bandaksli. Haakon er meget med i det kommunale liv, saaledes medlem baade af herredsstyre, fattig­styre og skole­styre.

Vraa er delt i to, søndre og nordre. Søndre Vraa beboes af Gunnar Torsen Vraa, gift med Sigrid Landstad fra Fyresdal, to barn. Gunnar driver meget skoghandel. Nordre Vraa beboes af enken efter Jon Torsen, Signe Gaastjøn. Hun har 6 sønner, hvoraf to er i Australien som ingeniører. Tre sønner er hjemme, en driver rævefarm i Sverige.

Bygstøyl eies af Olaus Dale fra Treungen. Han har solgt flere parceller af gaarden, saa der snart blir en hel grend der oppe. Den tidligere eier Jon Nilsen er flyttet til Lunde.

Hegland, som er en af de ældre gaarde i Vraadal, eies af Peter Torsen Vraa, gift med Ingeborg H. Eikland, fire barn. Peter har bygget en stor, fin moderne hovedbygning med udhus.

Vassanstøylen eies af Aadne Gundersen Naper, gift med Daardi Halvorsdtr. Lønnegraff, de har 12 barn. En af sønnerne studerer medicin og en teologi, et par andre af gutterne driver høvleri og sagbrug og har stor afsætning.

Vraaliosen eies nu af Peter Mikkelsen Fladeland. Hos ham bor ogsaa hans gamle mor Anne, f. Fjone, 86 aar gl. Peter driver landhandel og stort turisthotel, hvor der om sommeren er 60 – 70 gjester, baade fra ind- og udland.

Her slutter Vraavandet, og dampbaaden ”Dølen”, som gaar hver dag om sommeren fra Tveitsund, har her fin endestation. Peter Fladeland har bygget eget elektricitetsværk, det eneste i Vraadal. Vraaliosen som er et knudepunkt for trafiken over til Fyresdal er et sted i opgang. Der er flere handelsmænd og her kan med tiden bli en liden by.

Hilsen  H. Blom Svendsen

Breve fra Norges Bygder og Byer

21.november 1933

fra Vraadal 

(Decorah-Posten var ei norskspråkleg avis utgjeven i Decorah, Iowa, USA, prenta med gotisk skrift)

 


Tidligere i sommer sendte jeg en korrespondance fra Nissedal. Nu e jeg paa feriebesøg i Vraadal og faar sende en hilsen fra denne gamle bygd. For et par dage siden besøgte jeg sognepresten i Kviteseid, som Vraadal sogner til. Jeg bladet da i kirkebøgerne fra 1860 og –70 aarene og fandt blandt ”Utflyttede” lange lister over folk fra Vraadal som i de tider utvandret til Amerika. Jeg noterte bl.a. min fars farbror Tarjei Gundersen Lønnegraf, som i 1867 udvandret med sin kone Else Tovsdtr.Omtveit. Han var da 61 aar gammel og hun 57½ aar. De havde med følgende barn: Signe 20 aar gammel, Ingeborg 17, og Petter Mandt 11. Samtidig reiste ogsaa en voksen  søn  Tov Tarjesen 30 aar gammel. Flere af Tarjes paarørende, saaledes hans bror Rasmus Lønnemoen, og et par voksne sønner var allerede reist. Det var meget daarlige tider den gang, og jordbrugerne havde vanskelig for at slaa seg gjennom. Dessuden var familierne i Vraadal gjerne velsignet med mange barn. Bygden truet saa at sige med at bli overbefolket. Det var derfor nesten nødvendig at faa et afløp for folkeoverskuddet. Af Rasmus’ barn har sønnen Halvor Rasmusson fra Moorehead  i Minnesota to gange vært over og besøgt hjembygden. Første gang var i 1907, da havde han med seg sin datter Nora for at vise hende gamlelandet. De reiste rundt hele sommeren og besaa seg. Derefter kom han igjen 1911. Han boede da her hele vinteren. Rasmusson var enkemand, og han blev under opholdet forlovet og gift med en ung dame fra Kragerø, frøken Marie Kristiansen. Parret reiste derefter over igjen i 1912. Rasmusson døde for ca. 5 aar siden. Hans frue er vendt tilbage til Kragerø, hvor hun sammen med sin mor driver manufaktorforretning.

Men jeg skal hilse fra det nuværende Vraadal. Jeg begynder nederst mod Nissedal og fortsætter opover.

Paa Findreng søndre bor Jon Helgesen Horgeviken, gift med Anne Terjesdtr. Bruenden. De har 3 gutter og 2 piger. Gaarden eies af Ketil J. Kilan fra Fyresdal, af hvem Jon Helgesen har leiet den. Han har nu brugt gaarden i mange aar. Man siger at han er flink og gjør det rigtig godt. Ijor flukket denne familie blaabær og tyttebær til en værdi af 900 kr. Iaar har de ogsaa solgt bær til ”Bærlaget” som ekspederer bærene til Arendal, hvorfra da gaar videre til England. Det er blit meget almindelig her nu at plukke bær til utskibning, særlig efterat de saakaldte bærlag ble dannet. Man har saaddanne i hver bygd. Slike bærlag tager imod bærene og besørger dem videreforsendt.Dette er en bar intægt for bygderne i disse knappe tider.

Nordre Findreng eiers af Mari Olavsdatter Kilan, nu over 80 aar. Hun var gift med Olav O. Findreng som folænst er død. Hendes søn Olav, enkemand med en søn, dtriver gaarden; men hans gamle mor er endnu saa kjæk , at hun stelle fjøset. Ikke det alene, men hun steller ogsaa hele huset, grever poteter og gaar i skogen og plukker multer og bær rent som en ungdom. Det er ikke mange som tager Mari Findreng, siger man i Vraadal.              

Vi kommer nu til Steane, som ligger en kilometer fra Findreng. Her bor enken efter Andreas Steane, Anna født Baasland fra Holt. Andreas var søn af Gunnar Naper og hustru Signe, som nok er godt kjendt af alle gamle Vraadalsfolk. Begge blev meget gamle. Gunnar som døde for ca. 15 aar siden var 90 aar, og Signe døde, 86 aar gammel, i 1929. Andreas gikk i sin ungdom paa Elverum Seminarium; men han ble ikke lærer, fordi han  maatte overtage farsgaarden. Da jeg var i Vraadal for 23 aar siden, besøgte jeg ham paa Steane. Han var en meget interessered og kundskabsrig mand og det var et tab for bygden, da han døde af kræft i 40 aars alderen. Enken med to voksne døtre sidder nu paa garden.

Paa Reinskaas, som tidligere var plads under Steane, bor to ungkarer Olav og Tarjei, som nu har solgt bruget tilbake til Steane.

Paa Slaakeviken er der nu ikke hus. Bruget tilhører med skog Johan Strand.

Stalland tilhører en Olav Nordbø paa Øn. Stedet beboes af veivogter Jon Jensen Halland, gift med Anne Lauvstad. De har flere voksne børn.

Dalen tilhører ogsaa Olav Nordbø. Der bor Jon Funnemark, gift med Turi Neset fra Nissedal. Det er noksaa brat op til Dalen; til gjengjeld har man herfra en henrivende udsigt over Nissedal og Vraadal.

Lønnegrav, søndre, er nu Missionshjem. Gaarden blev i sin tid testamenteret til det norske Missionsselskab af presten Gunnar Dale, som døde her i 1911.Han var selv Vraadøl, og en meget rig mand, som eiet flere gaarde i Vraadal. I sommer var der flere missionærfamilier, i alt ca. 50 mennesker paa Lønnegrav.

Lønnegrav, nordre, eies af Hans Halvorsen Lønnegraff, gift med Margit Nørsterud fra Kviteseid. De har en gut. Hans forældre Halvor og Maren flyttet for nogen aar siden ned til Strand, hvor de satte op et hus. Halvor var bortimod 90 aar og syntes at Lønnegravs­bakkerne nu blev for tunge. Han døde ivaar. Der var en meget stor begravelse efter ham, da han var en meget kjendt og benyttet mand i bygden. Engang var han med at stifte frikirke i Vraadal. Det var i 1886. Siden stod han som den egentlige leder af denne menighed. Halvor var gift to gange og havde i første ægteskab fire og i andet ti barn. Af de første fire lever Torjus Nordbø og Daardi Vassanstøylen. Af de ti næste kan nævnes Aadne, som har været lærer, er uddannet som kunstmaler og er noget af en digter. Det kan nævnes at to af hans salmer  er kommet med i den nynorske salmebog.

Lønnemoen eies af enken Gunnhild Midbø fra Aarak i Treungen. Straks ovenfor i skogen har kunstmaler Louis Moe fra Kjøbehavn bygget et hus, hvor han har levet hver sommer i over 30 aar.

Paa Bruenden og Briskelid bor barna af Tarjei Bruenden, Mikkel og Signe.

Strand som tidligere i aarrækker var skydsstation og hvor Olav  og Kari styrede og …..(?) Og var meget kjendte og afholdt blandt alle reisende, eies nu af deres søn Johan. Han er gift med Sigrid Kraaknes og har 9 barn. De har nu stort hotel. Efter en brand for 11 aar siden opførte de en stor vinkelbygning af tømmer med rum til 50 gjester. Her bor mange ferierende om sommeren. Johan  Strand har to lastebiler, som han fragter varer med til Skien og Kragerø. Desuden har han personbil for at skydse gjesterne og andre reisende.

Vi kommer nu til veikrydset, hvor veien over til Kviteseid tager af. Her ligger Furuheim Hotel, som eies af Olav T. Strand, gift med datter af Olav Heia. To barn. En del af det oprindelige brug benyttes af hans bror Hans, som har været fire aar i Amerika. Han er ungkar og bor sammen med sin mor, Margit, født Nes fra Nissedal. 

Paa Heia, som eies af Ketil Kilan, Fyresdal, bor  Jon Lauvstad med familie.

Der er nu kommet flere pladser langs veien mellom Furuheim og Eidstaa, men det vil bli for langt om vi skulle ind og hilse paa alle beboerne her. Det er ogsaa mest nye folk, som er indflyttet. I alt er det omtrent 50 mennesker paa denne strækningen mellom Furuheim og Eidstaa.

Eidstaa, som engang eiedes af Peter Olsen Øen, som døde i 1913, bruges nu af Peter Graver. Hans far Ketil Graaver, som oprindelig var kirkesanger i Fyresdal, var brorsøn af Peter Øen, og fik Eidstaa overdraget allerede flere aar før farbrorens død. Ketil Graver døde for 5 aar sidee, og hans enke døde ifjor. Peter Graver er ugift; men to søstre steller for ham. Han interesserer seg meget for kreatur­avl og har havt Norges bedste melkeko ”Guldbrei”. Han havde selv alet koen op og havt den paa en mængde udstillinger. Da den i fjor maatte slagtes, blev benraden og huden sendt ind til et museum  i Oslo. Der kan man nu se  ”Guldbrei” udstoppet som et pragteksemplar av den bekjendte Telemarksrace.

Eidstaa bestaar, som bekjendt, ikke længer af bare garden Eidstaa, men ogsaa af byen af samme navn. Ved dampskibsstoppestedet er nemlig bygget op en hel klynge med huse. Her er knudepunktet for al samfærdsel og bygdens sentrum. Her er tre handelsmænd, bageri, poståpneri, telefoncentral, fotograf, vognverksted, fire hoteler, kafe m.v..

Den ene af handelsmændene er Jon Steane, som ogsaa driver Upstad Hotel og har mange gjester  om sommeren. Jon er gift med Gudrun Tarjeisdtr. Strand. De er barnløse.

En anden forretning er Handelslaget, som er stiftet i 1904 ved en del af bygdens gaard­brugere. Handelsbestyrer er Karl Kitilsaa fra Treungen.

Ormtveits Hotel drives nu efter Peter Ormtveits død (i januar i fjor) af enken Marie født Austad i Tørdal. Datteren Astri og hendes mand Henrik Brokke hjælper hende med driften.

Urmager Karl Nilsen har ogsaa i de senere aar drevet hotel. Konen driver ogsaa med sine to døtre væveri. Nilsen selv reiser meget  med klokkesalg og reparationer rundt forskjellige bygder.

Postaabneriet og telefoncentralen, som ligger midt i byen betjenes fremdeles af Olaus Strømsnæs med fru Aslaug, f. Kyrdalen. Olaus har havt telefoncentralen uafbrudt fra 1898. Postaabneriet har han havt siden 1905, da han overtog det efter sin far, tidligere kirkesanger Svein Gundersen. Aslaug og Olaus har 7 barn i alderen 20 til 4 aar.

Vraadals Samvirkelag stiftet i 1928 væsentlig af mindre brugere, bestyres af Ketil Traskjær fra Lunde. Han er gift med Kari Strand, datter af Johan og Sigrid paa Strand Hotel.

Eidtaa Hotel, tidligere eiet af nu afdøde  bygmester Svein Ormtveit, drives nu af søsteren Ingeborg.

Stedets bager, Hans Øverbø, fra Tørdal, leier bageri og hus af Olaus Strømsnæs.

Jordmor Tone Listad fra Fyresdal bor hos Olav Rui som har overtaget Solvang ret overfor Eidstaa Hotel.  

Vi er nu færdig med ”Byen” som bestaar af 45 indvaanere.

Aasland staar øde, men eies af enken Anne Fladland, Vraaliosen.

Ved stranden i Vedbekstaai er der nu kommet en pen villa, opført af faktor Thomas Thorkildsen fra Arendal. Han har bosat sig her og er gift med Signe Holte fra Kviteseid. Ingen barn.

Straumsnes, kirkesangerboligen, som er bekjendt for sin vakre beliggenhet, blev i 1895 bebygget paanyt. Her bor nu kirkesanger O. Muren som er gift med Aasne Lønnegraff. De har 6 barn.

Ved Straumsnes er et damanlægg med huse og broovergang, saa man nu kan kjøre over straumene. Om høsten er der fremdeles et usædvanlig godt fiske af sik ved straumen. Det kan nævnes at i fjor drog Olaus Strømsnæs paa en nat in i sin not 80 bismerpund (ca. 950 pund).

Fra Straumsnes tager vi nu en tur udover øerne, som ligger saa vakkert i vandet.

Øen beboes af Hans O. Nordbø, gift med Anne Larsdtr. Sinnes. De har 4 barn. Den eldste datter, Andrea er gift med Jørgen Snartland fra Fyresdal og bor paa Dale i Øvre Vraadal. Else, den næsteldste, er gift med  Gunnar Veum i Fyresdal.

Krintolen eies af Olav Tarjesen Kraaknes, som tidligere var bestyrer af Eidstaa Land­handel. Han er gift med Sigrid Nordaa fra Høidalsmo og har 2 barn.

Bjorøen er for ca. 10 aar siden kjøbt og bebygget samt opdyrket af lærer Johan Svendsen, søn af kirkesanger S. Gundersen. Han var i aarrækker lærer i øvre Vraadal.  Han er 72 aar gammel og bor nu sammen med sin datter Anna, som steller for ham. En af hans sønner, Andreas, som i 8 aar har været i Amerika, er nu hjemme og driver som maler. Jeg talte netop med ham i dag. Han har nu for nogen dage lagt malerkosten tilside og skal mandag reise paa elgjagt med sine fættere Hans og Olav Kraaknes med flere. Jagttiden paa elg i Norge er bare 5 dage, og disse maa benyttes vel af alle ivrige jægere.

Fossøen er ubeboet. Den eies af  Peter Graver. En lite ø som ligger mellom Øen og Krintolen, gav Petter Øen for mange aar siden til Missionen. Den fik navnet ”Madagaskar”. Her opførte han ogsaa et lidet missionshus som nu er taget væk. Denne lille holme, som Missionsselskabet vistnok ikke længer gjør krav paa, besøges af og til af turister. I fjor var et helt selskab, hvoriblandt fru Rasmusson fra  Moorhead og Christopher Evensen fra Chicago, med Olaus Strømsnæs herude og kogte kaffe. 

Løvodden er øde; men paa Kilan er opført nye huse. Her bor Gunnar Olavsen Holte.

Refskild beboes af ungkarl Kristian Halvorsen Kraaknes, en meget driftig mand, som driver med rævefarm, ialt 30 dyr. Dessuden har han kuer, sauer, gjeder, kaniner, høns etc..

Haland er øde. Kraaknes, søndre, eies af Gunnar Halvorsen, som ligesom broderen Kristian paa Refskild ogsaa er ugift. Han er ogsaa en driftig jordbruger og bor sammen med sin søster Signe.

Kraknes, nordre, beboes nu af Hans Tarjesen, som er gift med Karoline Fladeland fra Vraaliosen og har to voksne sønner. Hans Kraaknes’ yngste bror Jon bor paa Holte og er slusevogter. Jon er ugift.

Roholt, Østgaarden, beboes af Turi, enke efter Leiv Kristofersen. Hendes søn Kristofer bruger gaarden. Datteren Anne er gift med Jon Fjalestad, handelsbestyrer paa Dalen.

Til Østgaarden hørte før Bukøy. Den er nu frasolgt til slusevogterbolig. Her boede engang en skomager Skibsted. Denne familie utvandret til Amerika og fra den  er den kjendte senator Shipsted kommet. Senatoren var for et par aar siden paa besøg her i landet.

Roholdt, vestre, eies af Tor Sandvik, som er gift med Marie Kraaknes. De har en gut og to døtre. Tors mor, gamle Gunvor Sinnes, bor hos dem.

Lige ved Roholt laa Vraadals gamle kirke, som i 1886 blev nedrevet. Kirkegaarden ligger nu øde, bevokset med høie trær. Et og andet gravkors kan endnu sees. Den senere frikirke er bygget der hvor kirkestuen stod.

Nordbø eies af Torjus, søn af Halvor Lønnegraff. Han er gift med Marie Nordbø, som fik gaarden efter sin bror Olav.  De har fem voksne barn. Den næstyngste søn har dyrket op Straumen ved øverste sluse. Han driver gartneri og forsyner hele Telemark med hovedkaal.

Vraadals nye kirke, som man bygget i 1887, ligger paa Sanden, under Roholtsfjeld.

Sinnes, nedre, beboes af Gunnar Larsen, som nu er 70 aar gammel. Han er gift med Gunnhild Momrak. En søn Lars har overtaget gaarden. To døtre bor paa Dale, hvor der er bygget nye huse. Gunnars ældste bror Aanun Larsen Sinnes, reiste for ca. 50 aar siden til Amerika. Man har ikke hørt fra ham paa mange aar og ved ikke hvor han bor.

Sinnes, øvre, eies af Gunnar, søn af Tarjei, som paa sine gamle dage blev gift med Thea Sanden. Baade Tarjei og hans kone er døde. De havde fire barn. Den eldste datter er gift med Ivar Skrei og bor paa Skreitvedt.

Flatland eies nu af Kari, datter af den gamle høiagtede Gunnar Flatland, som døde i fjor, 86 aar gammel. Hendes søster Ingebjørg, som er død, var gift med lærer Jon Fjalestad, Skaadøy.Deres to sønner bor hos Kari paa Flatland.

Paa den anden side af fjorden ligger Skrei, som eies af Olav Tarjesen, gift med Ingeborg Skrei. De havde 12 barn, hvoraf de fleste er i Oslo. Efter Ingeborgs død blev han gift med en pige fra Tørdal. I dette ægteskab har han et barn.

Paa Homme bor endnu Halvor Undeberg og hans søster Maren, begge over 80 aar. Ormtveit eies nu af enken Sigrid Holte, som var gift med Peter Ormtveit. De har flere barn, som alle er voksne.

Sandane er fraskilt Ormtveit og beboes af Tov Aavoldsen, over 80 aar og ugift. Ormtveit, nordre, eies af Haakon Johannesen Eikland, gift med Ingebjørg Bandaksli. Haakon er meget med i det kommunale liv, saaledes medlem baade af herredsstyre, fattig­styre og skole­styre.

Vraa er delt i to, søndre og nordre. Søndre Vraa beboes af Gunnar Torsen Vraa, gift med Sigrid Landstad fra Fyresdal, to barn. Gunnar driver meget skoghandel. Nordre Vraa beboes af enken efter Jon Torsen, Signe Gaastjøn. Hun har 6 sønner, hvoraf to er i Australien som ingeniører. Tre sønner er hjemme, en driver rævefarm i Sverige.

Bygstøyl eies af Olaus Dale fra Treungen. Han har solgt flere parceller af gaarden, saa der snart blir en hel grend der oppe. Den tidligere eier Jon Nilsen er flyttet til Lunde.

Hegland, som er en af de ældre gaarde i Vraadal, eies af Peter Torsen Vraa, gift med Ingeborg H. Eikland, fire barn. Peter har bygget en stor, fin moderne hovedbygning med udhus.

Vassanstøylen eies af Aadne Gundersen Naper, gift med Daardi Halvorsdtr. Lønnegraff, de har 12 barn. En af sønnerne studerer medicin og en teologi, et par andre af gutterne driver høvleri og sagbrug og har stor afsætning.

Vraaliosen eies nu af Peter Mikkelsen Fladeland. Hos ham bor ogsaa hans gamle mor Anne, f. Fjone, 86 aar gl. Peter driver landhandel og stort turisthotel, hvor der om sommeren er 60 – 70 gjester, baade fra ind- og udland.

Her slutter Vraavandet, og dampbaaden ”Dølen”, som gaar hver dag om sommeren fra Tveitsund, har her fin endestation. Peter Fladeland har bygget eget elektricitetsværk, det eneste i Vraadal. Vraaliosen som er et knudepunkt for trafiken over til Fyresdal er et sted i opgang. Der er flere handelsmænd og her kan med tiden bli en liden by.

Hilsen  H. Blom Svendsen